Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Všetky informácie týkajúce sa objednávky a obchodné podmienky platia pre nákup na týchto webových sídlach: www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho,ktorým je P&T Group International s.r.o, Lermontovova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 05, Slovenská republika. Obchodná spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142287/B,  IČO: 50 056 158, DIČ: 2120162330. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie
informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

2. Objednávka
Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je
povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je
záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa
zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu
cenu služieb. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webových sídlach www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz. spoločnosti P&T Group International s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7 a 8 týchto Obchodných podmienok.

Predmetom kúpnej zmluvy je uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to kúpa tovaru, seminárov a kurzov:

  • Diplomovaný NLP kurz (4 dni)
  • NLP Practitioner (7 dní)
  • NLP Practitioner 1.časť (4 dni) a NLP Practitioner 2.časť (4 dni)
  • NLP Master Practitioner
  • NLP Skills Evening
  • NLP Hypnosis (3 dni)
  • Nástenka vízií - Vision Board
  • Jedinečný ako Ty - zážitkový workshop s Ajurvédou
  • Videoškolenia Brian Tracy - Total Business Mastery a Umenie uzatvárania predaja

 

usporiadanú spoločnosťou P&T Group International s.r.o. v termínoch stanovených na webovej sídlach.

 

3. Cena produktov, pokuty, faktúry
V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.myslenieuspesnych.sk
Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný
predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru za každý deň
predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu
daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane
z pridanej hodnoty.

4. Forma platby
Platba za objednané služby je jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní
objednávkového formulára. 

5. Spôsob platby
Spôsob platby si kupujúci vyberie pi vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní
formulára presmeruje Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je
úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a zaslaným e-mailom s dokladom o úhrade.
V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a
e-mailom.
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu Comgate, a.s.., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných karát, kreditných karát a heslá k elektronickému bankovníctvu sa zadáva pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti Comgate, a.s. V prípade zvolenie úhrady formou bankového prevodu, kupujúci je povinný platbu uhradiť do 3 dní (slovom: troch dní), v opačnom prípade môže predávajúci objednávku stornovať a nemusí garantovať miesto na kurze/školení.

Podmienky k platbám pre Kurzy NLP a hypnózy:

5.1 - Predmetom kúpnej zmluvy je uzavretie kúpnej zmluvy, a to kúpa kurzovného na kurz, školenie alebo seminár a to prostredníctvom webových sídlach: www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz

5.2 - V cene kurzovného je vstup na kurz, školenie alebo seminár - podľa objednávky vykonanej na webovom sídle. V cene kurzovného je certifikát, školiace materiály a tlmočenie. V cene nie je zahrnuté občerstvenie a ubytovanie.

5.3 - P&T Group International, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť dátum, miesto, mesto alebo štát (SR a ČR) konania kurzov, školení alebo workshopov v neobmedzenom rozsahu, o čom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej 14 dní pred uskutočnením) informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

5.4 - Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, alebo platobnou kartou.

5.5 - Storno podmienky - Spotrebiteľ má nárok na stornovanie prihlášky bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Stornovanie prihlášky na seminár/kurz akceptujeme iba písomnou formou na emailovú adresu podpora@myslenieuspesnuych.sk. Pri stornovaní doručenom 15 a viac dní po zakúpení je storno poplatok vo výške 50 % z uhradenej ceny vstupenky. Pri stornovaní doručenom 9 a menej dní pred začiatkom seminára účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny. Po dohode spotrebiteľa s predávajúcim je však možné túto čiastku preniesť a využiť na neskorší, prípadne iný kurz, školenie alebo workshop, ktorý organizuje P&T Group International, s.r.o.

 

 

Podmienky k platbám pre KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH:

Opakovaná platba - 30 dní PREMIUM ČLENSTVO
V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v “KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH - PREMIUM s
pravidelným 30 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku
automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára
sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej
pri objednávke členstva (maximálne však 49€ mesačne) a to po celú dobu trvania členstva.
Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom
jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z
platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania
členstva v klube.

Opakovaná platba - 90 dní PREMIUM ČLENSTVO
V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH - PREMIUM s
pravidelným 90 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku
automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára
sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej
pri objednávke členstva (maximálne však 97 € každých 90 dní) a to po celú dobu trvania členstva.
Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom
jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z
platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania
členstva v klube.

Opakovaná ročná platba PREMIUM ČLENSTVO
V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH - PREMIUM s
pravidelným ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku
automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára
sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný ročný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej
pri objednávke členstva (maximálne však 349 € ročne) a to po celú dobu trvania členstva.
Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom
jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z
platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania
členstva v klube.

7 dňový trial s nadväzujúcimi opakovanými fixnými platbami
V prípade, že predmetom kúpy je KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH - PREMIUM TRIAL v 7 dennej trial verzii, ak užívateľ svoje členstvo v priebehu 7 dní nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva s pravidelným 30 dňovým členským poplatkom (uvedený pri objednávke členstva), ku ktorého uhradeniu využíva poskytovateľ automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 49€ mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

 

Opakovaná platba - 30 dní PLATINUM ČLENSTVO

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v “KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH- PLATINUM" s
pravidelným 30 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku
automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára
sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej
pri objednávke členstva (maximálne však 97€ mesačne) a to po celú dobu trvania členstva.
Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom
jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z
platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania
členstva v klube.

Opakovaná platba - 90 dní PLATINUM ČLENSTVO
V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH- PLATINUM s
pravidelným 90 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku
automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára
sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej
pri objednávke členstva (maximálne však 197 € každých 90 dní) a to po celú dobu trvania členstva.
Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom
jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z
platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania
členstva v klube.

Opakovaná ročná platba PLATINUM ČLENSTVO
V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH- PLATINUM s
pravidelným ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku
automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára
sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný ročný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej
pri objednávke členstva (maximálne však 697€ ročne) a to po celú dobu trvania členstva.
Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom
jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z
platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania
členstva v klube.

Upozornenie na automatickú platbu
V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný na
predajnej stránke produktu o fixnej výške pravidelného mesačného poplatku i spôsobu, ako je
možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplníte
objednávku, ktorá opakovanú platbu zahrňuje, zašleme vám do 2 pracovných dní od prevedenia
prvej platby potvrdenie o založení opakovanej platby, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného vo
vašej objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým strhnutím platby je kupujúci o tejto
skutočnosti upozornený na e-mail uvedený v objednávke, spolu s jasnou informáciou, ako môže
kupujúci opakované platby zrušiť.
Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby Svoje členstvo v “KLUBE MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH" môže kupujúci kedykoľvek ukončiť k tomu určeným formulárom v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákaznickej podpory na adrese podpora@myslenieuspesnych.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok sa nebude naďalej z platobnej karty strhávať. Ukončením členstva v klube sa
kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo klubu prinášalo. V prípade zrušenia
členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) deaktivovaný.

6. Zabezpečenie a ochrana autorských práv
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný
zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a
berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany
kupujúceho.
Elektronické produkty a služby sú určené len na osobnú potrebu kupujúceho. Produkty a služby,
ktoré predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú
ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich súčastí je bez súhlasu držiteľa
autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorú
porušením autorských práv spôsobí.
Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo klubu
prinášalo. V prípade, že si napriek ukončenému členstvu kupujúci stiahne, nahrá alebo
akýmkoľvek iným spôsobom uloží obsah klubu bez písomného súhlasu autora, má predajca právo
na kompenzáciu škody podľa konkrétneho rozsahu porušenia autorských práv a hodnoty
jednotlivých produktov.

7. Reklamácie
Pri objednaní služby alebo produktu má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v
rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (maximálne však do 14
dní). Odstúpenie je možné urobiť elektronickou formou - zaslaním emailu na adresu
podpora@myslenieuspesnych.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s
priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej
cene online programu. Čiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu.
Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený
prístup do členskej sekcie s doposiaľ zverejnenými materiálmi plateného programu. Kupujúci, ktorý
odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na doposiaľ nezverejnené lekcie
a bonusy súvisiace s programom.
Prípadné reklamácie alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou -
zaslaním emailu na adresu podpora@myslenieuspesnych.sk Pre podanie reklamácie či námietky
nie je daný žiadny osobitý formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom
spočíva reklamácia alebo námietka a akým spôsob vybavenia požaduje O podanej reklamácii či
námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní od jej obdržaní. Kupujúci bude vyrozumený e-
mailom vrátane odôvodnenia.

8. Odstúpenie od zmluvy k online mentoringovému klubu
Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom
internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento
email: podpora@myslenieuspesnych.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením
kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou
zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia
emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od
zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

9. Doručenie produktu/služby
Po úspešnom odoslaní a potvrdení platby je Kupujúcemu online sprístupnený zakúpený produkt/služba.

10. Nedoručenie produktu/služby
V prípade, že Kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne vykonanej platbe za produkt alebo službu a produkt či služba neboli sprístupnené, alebo ak nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese podpora@myslenieuspesnych.sk

11. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť
kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

12. Zabezpečenie a ochrana autorských práv

Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené len pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.
Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

13. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť P&T Group International s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich
osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené
pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu
ako registrujúceho.
Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s
poskytované tretím stranám.
Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených
osobných údajov do databázy P&T Group International s.r.o, Lermontovova 3, Bratislava - mestská časť Staré Meso, 811 05, obchodná spoločnosť zapísaná v OR OS: Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142287/B
IČO: 50 056 158, DIČ: 2120162330, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom
spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických
prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.
Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke
svojich obchodných partnerov.
Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme
mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete
kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

14. Alternatívne riešenie sporov
Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým P&T Group International, s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že P&T Group International, s.r.o. porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na P&T Group International, s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak P&T Group International, s.r.o. na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s P&T Group International, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

15. E-shop

“Independent Brand Affiliate Produced Website - This website is not produced or approved by Nu Skin Enterprises Inc. or its affiliated companies.” „Webové stránky vytvorené nezávislým Brand Affiliate − Tieto webové stránky nevytvorila a neschválila spoločnosť Nu Skin Enterprises Inc. ani ich pridružené spoločnosti.”

16. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.1.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.