Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v
bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú
do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.
Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a
účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?
Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás
ako fyzická osoba určitým subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo
alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného
identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu
fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby
na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné
údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť
informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávame?
Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš
poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke,
ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj,
keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou
starostlivosťou.

Cookies
Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na
základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu
používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez
cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne
vyhovieť vašim požiadavkám.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a
aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky
ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj. Ak
si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom
na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do
záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám
prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto
systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: podpora@myslenieuspesnych.sk a v lehote
max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr
ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje
hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné
formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie
uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú
používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?
Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú
operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných
údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie,
zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče
informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie,
šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a
likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme
poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Na čo tieto informácie o vás používame? (účely) A na akom právnom základe?
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť
P&T Group International s.r.o, Lermontovova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 05, obchodná spoločnosť zapísaná v OR OS: Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142287/B, IČO: 50 056 158, DIČ: 2120162330. K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a
offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do
nasledujúcich skupín:
Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári pri platených online kurzoch, živých podujatí ako sú kurzy, školenia alebo workshopy a to na webových stránkach www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto
podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z
predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie
dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre
spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem,
keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli
platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo
najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho
zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo
najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;
platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej
online.

Osobné údaje zadávané na uvedených webstránkach pri balíčku noviniek zdarma, kde prvou
novinkou je zasielaný e-book zdarma, video, alebo online kvíz.
e-mail - na účel zasielania balíčku noviniek zdarma, o ktorý ste prejavili záujem - na váš e-mail je
postupne uvoľňovaný obsah balíčku noviniek zdarma, ktoré sú definované pri zadávaní vášho e-
mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš
súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári plateného e-booku na webstránke
www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o
účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze; e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (platený e-
book), aktualizácia informácií a nového obsahu v e-booku, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze; platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané v žiadosti o odber newslettera na webstránke: www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz
meno, e-mailová adresa - doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou newslettera
(nie affiliate ponúk), o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje
spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no max. po dobu 5 rokov.

Osobné údaje zadávané na webstránke www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz v objednávkovom formulári vstupenky na živý tréning (vzdelávacie podujatia- jednotlivé semináre k master mindskupine na FB) – pri zadávaní údajov vás môže presmerovať aj na webové stránky www.skolamysle.sk meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je
plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o
účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka, zabezpečenie chodu
vzdelávacieho podujatia = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať
zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze e-mail, mobilné číslo - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky vstupenky, doručenie vstupenky na živý tréning, aktualizácia informácií o živom tréningu, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa zameraných na
oblasť, v ktorej bolo zákazníkovi poskytnuté živé podujatie a naším záujmom je dodať vám ako
platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky, pripomienky pred živým tréningom a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej
online. Odporúčania na produkty na webstránkach: Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu. Komentáre na našich webových stránkach:
Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné
právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak
alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš
údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do
namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov
zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí
Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne
bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto
bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a
viacúrovňový firewall. Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do
kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia
s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu. Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Navyše k 25.05.2018 máme vypracované
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov a európskych štandardov. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o
spracovateľských činnostiach. V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových
systémov boli vaše údaje v bezpečí. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v
oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva
Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť
informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je:

Kontaktné osoby:
Peter Betyár, e-mail: podpora@myslenieuspesnych.sk
Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje
uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade
výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek
odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo
odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: podpora@myslenieuspesnych.sk
V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte
právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje
spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak
sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na
plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a
ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme
musieť ďalej spracovávať.
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to
v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti
údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov
budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše
osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie
vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by
sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v
našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.
Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných
údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi,
ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy,

ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických
dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému
prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému
záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od
doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše
údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích
krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi
na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť
vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.
Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej
doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č.
18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).
Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?
Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o
spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby
vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Náš tím tvoria:
Tomáš Pittner, zákaznícka podpora, tomas@myslenieuspesnych.sk
Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené
prístupy.
Hosting hlavnej stránky www.myslenieuspesnych.sk, www.nlp-kurz.sk, www.skolamysle.sk, www.skolamysle.cz nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, s ktorou bude od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou PALKOVIČ s. r. o.,
IČO: 45 307 261, Hanojská 4/2546, Košice 040 13, s ktorou bola od 01.05.2019 uzavretá
sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od
25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac
info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google drive (cloudové služby) -https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Smartselling (e-mail marketing a fakturačné služby) - https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/
Gopay (platobná brána) - https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018

Comgate platobná brána - https://www.comgate.sk/nakladanie-s-osobnymi-udajmi

Facebook Ads - https://www.facebook.com/policy.php

Manychat - https://manychat.com/privacy.html
 https://manychat.com/tos.html

Odkazy tretích strán
Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto
tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho
dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek
tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na
nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na podpora@myslenieuspesnych.sk
Ďakujeme.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho
vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného
súhlasu. Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.
Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto
zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok,
spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou,
sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich
údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo
právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke
a informujeme vás e-mailom. Tieto podmienky sú platné od 07.01.2020

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
P&T Group International, s.r.o

IČO: 50 056 158, DIČ: 2120162330
Peter Betyár, konateľ
Email: peter@myslenieuspesnych.sk